INVENTURE ENERGIJE 2011
Bilten
Izdanje: 61
Godina izdanja: 2012.
Autor, dizajn i priprema za štampu: Nemanja Mićević
 
BANJALOOK 3 – GRAFIČKI DIZAJN U REPUBLICI SRPSKOJ
Katalog
Izdanje: 62
Godina izdanja: 2012.
Predgovor/kustos izložbe: Lana Pilipović
Priprema za štampu: Nemanja Mićević
 
BORJANA MRĐA „PROMJENLJIVO TIJELO“
Katalog
Izdanje: 63
Godina izdanja: 2012.
Predgovor/kustos izložbe: dr Sarita Vujković
Dizajn i priprema za štampu: Nemanja Mićević
 
SAVA ŠUMANOVIĆ
Katalog
Izdanje: 64
Godina izdanja: 2012
Tekstovi/kustosi izložbe: Lana Pilipović, Vesna Burojević, Radovan Sremac
Dizajn i priprema za štampu: Nemanja Mićević