Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske posjeduje kolekciju koja obuhvata preko 1600 umjetničkih djela i najreprezentativnija je muzejska kolekcija ovog tipa na prostoru Bosne i Hercegovine. Većina djela koja čine kolekciju pripada drugoj polovini XX vijeka, dok je tokom poslednje decenije politika popunjavanja zbirki Muzeja usmjerena ka savremenim umjetničkim praksama nastalim nakon 2000. godine.

Osnovu za formiranje kolekcije činilo je 800 djela poklonjenih u akciji solidarnosti, organizovanoj nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Banju Luku 1969. godine, a koja su činila početni fundus novoformirane Umjetničke galerije. Svoje radove tada su poklonili brojni jugoslovenski, evropski i svjetski umjetnici.

Pored akcije solidarnosti koja se nastavila i u narednom periodu, za dalje proširivanje muzejskog fundusa značajno je pomenuti otkupljivanje eksponata sa jugoslovenske likovne manifestacije Jesenji salon, održavane bijenalno od 1962. do 1991. godine u Banjoj Luci. Odmah po osnivanju 1971, Galerija je preuzela organizaciju Jesenjeg salona i, novim profesionalnim pristupom u narednim decenijama omogućila kontinuiran otkup djela značajnijih umjetnika iz regiona i svijeta.

Preimenovanjem institucije u Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske 2004. godine, nova strategija i prioriteti djelovanja uticali su na promjene u organizaciji fundusa. Njegovu prvobitnu podjelu na Zbirku bosanskohercegovačke umjetnosti, Zbirku jugoslovenske umjetnosti i Zbirku strane umjetnosti, zasnovanu na parametrima geografske određenosti, zamijenila je savremenija podjela koja u svom fokusu ima umjetničke medije kao osnovnu odrednicu.

Današnja muzejska kolekcija raspoređena je u četiri zbirke: Slikarstvo, Grafika i radovi na papiru, Skulptura, objekti, instalacije i Medijska umjetnost.